Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

ยินดีต้อนรับสู่แกรนด์อันดามัน

โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน

ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า ถือเป็นเกาะสวรรค์เขตร้อน และเป็นประตูสู่ประเทศพม่า

ติดชายแดนไทยจังหวัดระนอง นักท่องเที่ยวทุกชาติที่เดินทางข้ามจากชายแดน

ไทยจังหวัดระนองจะได้รับสิทธิ์อนุญาตเข้าเมืองโดยไม่ต้องขอวีซ่า

อาณาเขตพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ของแกรนด์อันดามันถูกจัดเตรียมสันทนาการ

ไว้ เพื่อบริการแขกผู้มีเกียรติหลากหลายระดับชั้นจากประเทศต่าง ๆ ที่พร้อมจะ

เข้ามาสัมผัสความสุข ความเพลิดเพลินอันเป็นเอกลักษณ์ของแกรนด์อันดามัน

Copyright © 2015 Grand Andaman Co., Ltd. All rights reserved.